Nowości

Regulamin sklepu internetowego verapelle24.pl

I.    Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego verapelle24.pl.
 2. Sklep Internetowy - sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym https://verapelle24.pl.
 3. Sprzedawca - Grzegorz Mankiewicz z siedzibą pod adresem:
  ul. bp. Władysława Bandurskiego 72
  05-120 Legionowo
  NIP: 6412388293
  REGON: 360635886
 4. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierająca lub zamierzająca zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży na odległość.
 5. Konsument – konsument w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego.
 6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży towaru na odległość, zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 7. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem.
 8. Konto – przestrzeń Sklepu Internetowego, zawierająca dane dotyczące Klienta, dostępna po dokonaniu prawidłowej rejestracji.
 9. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 10. Formularz Rejestracji - formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz Zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka, określenie sposobu dostawy i płatności.
 12. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

II.    Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym https://verapelle24.pl (Sklep Internetowy) prowadzony jest przez Sprzedawcę.
 2. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą korespondencyjnie pod adresem: ul. bp. Władysława Bandurskiego 72, 05-120 Legionowo, pod numerem telefonu: (22) 820 79 43 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora), pod adresem poczty elektronicznej: sklep@verapelle24.pl.
 3. Zamówienia przyjmowane są tylko i wyłącznie przez strony internetowe należące do domeny verapelle24.pl.
 4. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów jest Sprzedawca. Sprzedawca informuje, że dane osobowe Klientów będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce "Polityka Prywatności" Sklepu Internetowego.
 5. Informacje o Produktach podane na stronach Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 6. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

III.    Warunki techniczne i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Do korzystania ze Sklepu Internetowego niezbędny jest komputer lub urządzenie mobilne z procesorem posiadającym taktowanie minimum 500MHz, 128MB pamięci operacyjnej RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800x600 i 256 kolorów oraz urządzenia wskazujące. Dodatkowo wymagane jest zainstalowanie przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome) z włączoną obsługą JavaScript i Cookies. Zalecane jest, by zainstalowana przeglądarka była zaktualizowana do najnowszej, obecnie dostępnej wersji.
 2. Klient informowany jest, że Sklep Internetowy wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji usług. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików cookies, a także możliwości określenia przez Klienta warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Klienta telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi zawarte są w zakładce "Polityka Prywatności" Sklepu Internetowego.
 3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze Sklepu Internetowego zobowiązany jest do nieumieszczania na jego stronach treści o charakterze bezprawnym.

IV.    Ceny i podatkowa dokumentacja zakupów

 1. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Ceną wiążącą dla stron jest cena, po której Klient zamówił Produkt w Zamówieniu.
 3. Podane ceny Produktów nie zawierają kosztu dostawy, który zależny jest od sposobu jej realizacji.
 4. Na wszystkie zamówione Produkty w Sklepie Internetowym wystawiane są paragony fiskalne lub faktury. Sprzedawca nie wystawia paragonów z zawartym numerem NIP nabywcy. Wybór typu dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu przez Klienta możliwe jest w Formularzu Zamówienia w trakcie składania Zamówienia.

V.    Konto

 1. Klient uzyskuje dostęp do Konta po dokonaniu prawidłowej rejestracji za pomocą Formularza Rejestracji.
 2. W trakcie rejestracji Klient podaje imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, hasło do Konta, adres, telefon kontaktowy. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 3. Klient zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą w Formularzu Rejestracyjnym.
 4. Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na Formularzu Rejestracyjnym, że Klient zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 5. W chwili założenia Konta przez Klienta, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje, na czas nieoznaczony, zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca Konta.
 6. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania korespondencyjnie na adres: ul. bp. Władysława Bandurskiego 72, 05-120 Legionowo lub na adres poczty elektronicznej: sklep@verapelle24.pl.

VI.    Warunki zawierania Umowy Sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym. Zamówienie określa m. in. jakie produkty, w jakich cenach i w jakich ilościach Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji. Ponadto Klient określa sposób dostawy i płatności.
 2. Wybór zamawianych Produktów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do elektronicznego koszyka.
 3. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia.
 4. Wypełniając interaktywny Formularz Zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” - Klient ma możliwość wprowadzania zmian. Naciśnięcie, wspomnianego w zdaniu poprzednim, przycisku oznacza potwierdzenie Klienta, że wie, iż Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 5. W celu wysłania Zamówienia wymagana jest akceptacja wszystkich postanowień Regulaminu.
 6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 7. Po złożeniu Zamówienia, Klient niezwłocznie otrzymuje drogą elektroniczną wiadomość e-mail zatytułowaną „[Vera Pelle] Potwierdzenie złożenia zamówienia”, która w treści zawiera ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Z chwilą otrzymania wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzednim, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem.
 8. W przypadku Zamówień z płatnością przelewem, Zamówienie przekazywane jest do realizacji z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 9. Sprzedawca oświadcza, że Produkty sprzedawane za pośrednictwem Sklepu Internetowego są fabrycznie nowe i wolne od wad.

VII.    Płatności

 1. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony Produkt w Sklepie Internetowym, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:
  • przelewem na konto bankowe Sprzedawcy – forma płatności dla Klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Dane do wykonania przelewu:
   Grzegorz Mankiewicz
   ul. bp. Władysława Bandurskiego 72
   05-120, Legionowo
   ING Bank Śląski SA O. w Legionowie ul. Handlowa 14
   nr rachunku: 30 1050 1012 1000 0092 0619 9060,
  • szybkim przelewem elektronicznym e-payment PBL (Pay-By-Link),
  • kodem BLIK,
  • gotówką / za pobraniem – Klient dokonuje zapłaty gotówką w momencie dostarczenia Produktu przez przewoźnika.
 2. Sprzedawca nie wymaga od Klienta złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

VIII.    Dostawa

 1. Zamówione Produkty są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się przesyłką kurierską lub przesyłką pocztową. Klient ma możliwość odbioru zamówionego Produktu w siedzibie Sprzedawcy.
 3. Na czas otrzymania przesyłki składa się:
  • czas realizacji zamówienia – kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki,
  • czas dostawy – zależny od wybranego sposobu dostarczenia.
 4. Przypuszczalny czas dostawy dla przewoźnika i form wysyłki dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce Dostawa.
 5. Po przekazaniu przesyłki firmie kurierskiej lub wysłaniu paczki pocztowej Klient jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wiadomość e-mail.

IX.    Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik, wskazana przez Klienta, weszła w posiadanie rzeczy. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – bieg terminu 14 dni liczony jest od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 2. W celu wykonania prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument powinien złożyć Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie w tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie to może zostać wysłane m. in. na formularzu udostępnionym przez Sprzedawcę (pobierz formularz) e-mailem lub pocztą. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na trwałym nośniku otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

X.    Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 2. Zwrot towaru do Sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 5. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) rzeczy do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Konsument.
 6. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od umowy zawartej na odległość wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia ze Sprzedawcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów.

XI.    Postanowienia dotyczące Klientów niebędących Konsumentami

 1. Niniejszy XI punkt Regulaminu dotyczy wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.
 2. Klientowi będącemu osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, który zawiera ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści określonej umowy wynika, że nie posiada ona dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, określonego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy na zasadach przewidzianych w punktach IX i X Regulaminu.

XII.    Reklamacja produktu

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
 3. Kupujący wedle własnego wyboru może:
  • skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez gwaranta lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu gwarancji za pośrednictwem Sprzedawcy,
  • złożyć Sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi za wady.
 4. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 5. Reklamacje można kierować:
  • korespondencyjnie na adres: ul. bp. Władysława Bandurskiego 72, 05-120 Legionowo,
  • pocztą elektroniczną na adres: sklep@verapelle24.pl.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 7. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady jedynie w przypadku stwierdzenia wady przed upływem dwóch lat od daty wydania Produktu Klientowi.

XIII.    Gwarancja

 1. Sprzedawca nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Produktu na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej.
 2. Informacje o gwarancji znajdują się na stronie z opisem Produktu (jeżeli gwarancja została udzielona przez producenta).

XIV.    Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, Federacji Konsumentów oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

XV.    Postanowienia końcowe

 1. Zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego zdjęcia Produktów mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu towaru ze względu na indywidualne ustawienia sprzętu komputerowego użytego przez Klienta podczas składania Zamówienia (dotyczyć to może takich parametrów jak np. kolor Produktu, proporcje Produktu, itp.).
 2. Wszystkie prezentowane na stronach Sklepu Internetowego Produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 4. Niniejszy Regulamin jest dostępny nieodpłatnie pod adresem internetowym
  • https://verapelle24.pl/content/3-regulamin
  oraz w wersji pisemnej pod adresem siedziby Sprzedawcy.